Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka Łowiecka

Na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce znajduje się 16 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 9 kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego. Wszystkie obwody łowieckie z terenu nadleśnictwa należą do Rejonu Hodowlanego Nr 1 – Mazury Północne, do tego samego rejonu należą Nadleśnictwa Górowo Iławeckie oraz Srokowo. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich wynosi 103582 ha w tym: powierzchnia gruntów leśnych 15828ha.

W stosunku do ubiegłego 10-lecia wzrósł znacznie stan najważniejszych gatunków zwierzyny łownej: łosia, jelenia, daniela, sarny i dzika.

Oprócz zwierzyny grubej występuje bardzo licznie lis i jenot oraz borsuk, kuna, tchórz i norka amerykańska. Nieliczne jest ptactwo łowne i zwierzyna drobna.

CIEKAWOSTKA: Na terenie obwodu Łowieckiego ( okolice miejscowości Markajmy gmina Lidzbark Warminski) w 2008 stwierdzono występowanie nawego gatunku nie występującego do tej pory szopa pracza.

Wykaz dzierżawców obwodów łowieckich:
- Koło Łowieckie ,,Dzik" Bartoszyce                     - obwód łowiecki nr 15
- Koło Łowieckie ,,Szarak" Bartoszyce                 - obwody łowieckie nr 16, 17, 18, 19
- Koło Łowieckie ,,Daniel" Bartoszyce                  - obwody łowieckie nr 45, 46, 72, 74
- Koło Łowieckie ,,Leśnik" Lidzbark Warmiński  - obwód łowiecki nr 75
- Koło Łowieckie ,,Sójka" Bisztynek                     - obwody łowieckie nr 73, 104
- Koło Łowieckie ,,Ohar" Warszawa                     - obwód Łowiecki nr 103
- Koło Łówieckie ,,Ponowa" Biskupiec -              - obwód Łowiecki nr 105
- Koło Łowieckie ,,Wrzos" Lidzbark Warminski  - obwód łowiecki nr 106
- Koło Łowieckie ,,Bór" Wipsowo                         - obwód łowiecki nr 107


Koła Łowieckie ,,Dzik', ,,Szarak", ,,Daniel", ,,Ponowa" i ,,Bór" prowadzą na swoim terenie polowania komercyjne. Ewentualny kontakt - Nadleśnictwo Bartoszyce kom. 692445680.


Prawo łowieckie - zmiany

W związku z wejściem w życie z dniem 1.04.2018 r. ustawy z dnia 22.03.2018 r. – nowelizującej Prawo łowieckie, która wprowadziła zmiany m.in. w problematyce związanej z procedurami szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, informujemy, iż podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania jest obecnie organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Według nowego prawodawstwa szacowania dokonują zespoły, składające się z przedstawicieli gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie którego wystąpiła szkoda.

Całość procedur związanych z komunikacją personalną oraz obiegiem dokumentów w procedurze szacowania spoczywa na organach gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 

Poniżej do pobrania pismo Ministra Środowiska w powyższej sprawie.