Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa

Zarządzanie Nadleśnictwem:
 
Nadleśniczy:
Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną na podstawie planu urządzania lasu oraz odpowiada za stan lasu (art. 35 Ustawy o lasach). Nadleśniczy reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie swojego działania, jest to związane z bezpośrednim zarządzaniem Skarbu Państwa, jakim są lasy, grunty, nieruchomości i ruchomości. Nadleśniczy nadzoruje i koordynuje działalność wszystkich pracowników nadleśnictwa, zatrudnia ich i zwalnia. Organizuje także ochronę mienia i zwalczanie szkodnictwa leśnego.

Zastępca Nadleśniczego:
Zastępca Nadleśniczego odpowiada za strefę produkcyjną i planistyczną w nadleśnictwie w zakresie gospodarki leśnej oraz prowadzi i odpowiada za dział stanu posiadania. Kieruje działem gospodarki leśnej w ramach przyznanych kompetencji. Ściśle współpracuje z Inżynierem Nadzoru.

Inżynier Nadzoru
Inżynier Nadzoru wykonuje kontrolę wewnętrzną w zakresie wszystkich prac gospodarki leśnej. Wykonuje swoje zadania na etapie planowania, w trakcie realizacji zadań i powykonawczo.Przeprowadza kontrole problemowe, doraźne i sprawdzające w leśnictwach i innych komórkach organizacyjnych nadleśnictwa. Ściśle współpracuje z Zastępcą Nadleśniczego. Inżynierowi Nadzoru powierza się obowiązki rzecznika prasowego nadleśnictwa.   

Główny Księgowy:
Główny Księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie prowadzonej w nadleśnictwie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz i sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa. Główny Księgowy odpowiada również za terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań oraz opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez nadleśniczego, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności obiegu dokumentów (dowodów księgowych) oraz zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji. Kieruje działem finansowo-księgowym.

Sekretarz:
Sekretarz kieruje działem administracyjno-gospodarczym, kancelarią nadleśnictwa i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z obsługą administracyjną nadleśnictwa. Nadzoruje sprawy związane z gospodarką mieszkaniową. Obsługuje system informatyczny. Nadzoruje całokształt spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Pełni obowiązki administratora i redaktora BIP NDL.

Specjalista ds. pracowniczych:
Specjalista ds. pracowniczych odpowiada za całokształt spraw kadrowych, płac i obsługi socjalnej pracowników, emerytów i rencistów nadleśnictwa. Prowadzi tajną kancelarię nadleśnictwa.

Strażnicy Posterunku Straży Leśnej:
Wykonują zadania związane ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz realizują inne zadania dotyczące ochrony mienia nadleśnictwa zgodnie z zapisami Ustawy o lasach. Posterunkiem kieruje Starszy Strażnik Leśny. Starszy Strażnik Leśny jest przełożonym Strażnika Leśnego i wchodzi wraz z nim w skład posterunku.

Leśniczy:
Leśniczy bezpośrednio kieruje leśnictwem i zajmuje się całokształtem spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie.  Wykonuje zadania związane z pozyskiwaniem drewna, hodowlą, ochroną lasu, zwalczaniem szkodnictwa leśnego, wykorzystując uprawnienia określone w Ustawie o lasach. Leśniczy ponosi także pełną odpowiedzialność za prowadzoną gospodarkę w leśnictwie i odpowiada materialnie za powierzone mu mienie.