Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Obszar zajmowany przez Nadleśnictwo Bartoszyce według rejonizacji przyrodniczo- leśnej położony jest w Krainie II Mazursko-Podlaskiej, Dzielnicy I Pojezierza Mazurskiego, mezoregionie Równiny Sępopolskiej - obręb Sępopol, oraz północna część obrębu Bartniki, zaś południowo-wschodnia część obrębu Bartniki położona jest w podprowincji Pojezierza Mazurskiego mezoregionie Pojezierza Mrągowskiego i część południowo-zachodnia w mezoregionie Pojezierza Olsztyńskiego.

Nadleśnictwo Bartoszyce zarządza gruntami Skarbu Państwa o ogólnej powierzchni 15,7 tys. ha z której 14,5 tys ha stanowią drzewostany. Lasy są mocno rozdrobnione i rozrzucone w krajobrazie rolniczym. Z 407 kompleksów leśnych 370 jest mniejsza niż 100 ha a jedynie 9 przekracza powierzchnię 1000 ha. Tereny Nadleśnictwa Bartoszyce cechuje bardzo wysoka żyzność siedlisk, dzięki czemu występuje tu duża różnorodność gatunków drzew.
Gatunkami budującymi drzewostany są: dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, świerk, sosna zwyczajna, olsza czarna, modrzew, buk, klon, jesion, grab, osika, lipa. Ponadto stwierdzone zostało występowanie takich gatunków drzewiastych jak sosna smołowa, sosna wejmutka, daglezja, jawor, wiąz szypułkowy, jarzębina, grochodrzew, wierzba iwa, kasztanowiec i wiele innych.
 
Drzewostany dębowe na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce charakteryzują się dobrą jakością techniczną. Najbardziej wartościowe drzewostany występują na siedliskach Lśw i LMśw często tworząc strukturę dwupiętrową, wielogatunkową, z bogatym podszytem. Duży udział w powierzchni leśnej zalesionej Nadleśnictwa, bo aż 23,80%, ma brzoza, którą cechują na tych terenach znaczna ekspansywność i dobra jakość. Wśród wyznaczonych drzew doborowych na terenie Nadleśnictwa znajduje się 17 brzóz oraz 4 lipy drobnolistne. Również świerk charakteryzuje się tutaj dobrą jakością techniczną, jednakże ze względu na częste w tych stronach huragany gatunek ten ulega wywrotom nierzadko przybierającym rozmiary klęski. Bonitacja i jakość techniczna modrzewia i jesionu odznaczają się wysokimi parametrami. Dobra jakość na tym obszarze cechuje również lipę drobnolistną, która jeszcze na początku XVI w. współtworzyła panujące tu wówczas liściaste lasy dębowo - lipowo - klonowe. Obecnie drzewostany z panującą lipą drobnolistną stanowią 0,80% powierzchni leśnej zalesionej Nadleśnictwa. W lasach nadleśnictwa rośnie około 3,3 mln m3 drewna. Teraz na statystycznym hektarze bartoszyckiego lasu jest 223,9 m 3 drewna a jego wiek oscyluje około 50 lat. Przewiduje się , że  w 2019 roku,  za na koniec okresu gospodarczego,  zasoby drzewne wzrosną o 131,8 tys. m3 a średnia zasobność wyniesie 232,8 m3/ha czyli wzrośnie o 8,9 m3/ha.