Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012.07.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.03.06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Bartoszyce, Połęcze 54, 11-200 Bartoszyce

Siedziba biura Nadleśnictwa Bartoszyce mieści w jednym budynku usytuowanym w kierunku południowym od miasta Bartoszyce.

Budynek posiada 3 kondygnacje użytkowe. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Wejście główne do siedziby znajduje się z przodu budynku od strony drogi krajowej nr 51. Usytuowane jest na poziomie siedmiu schodków przed drzwiami głównymi. Z lewej strony schodów usytuowana jest winda dla niepełnosprawnych. Wyjście ewakuacyjne znajduje się z tyłu budynku od strony podwórza. 

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu z przodu budynku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi do holu, na końcu po prawej stronie znajduje się stanowisko sekretarki która kieruje gości na miejsce spotkania z osobą, z którą byli umówieni.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po kondygnacjach nie jest możliwe z uwagi na brak podjazdów wewnątrz budynku.

Korytarze przebiegają przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku na poziomie „0” znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, która posiada szczególne oznaczenia.

W budynku nie ma systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim, rosyjskim, angielskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na numer 89 762 37 83 lub e-mailowo na adres bartoszyce@olsztyn.lasy.gov.pl .