Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadzorowane

Nadleśnictwo Bartoszyce sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 2498,2763ha. położonymi na terenie powiatów bartoszyckiego, lidzbarskiego i olsztyńskiego.:
     - Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                     - 1801,7516ha
     - Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim      -    517,8557ha
     - Starostwo Powiatowe w Olsztynie                           -    178,6690ha
Lasy te znajdują się na terenie 7 gmin: Bartoszyce, Sępopol, Kiwity, Bisztynek oraz w części gmin Jeziorny, Kolno, Lidzbark Warmiński. Charakteryzują się one dużym rozproszeniem i znacznym rozdrobnieniem na powierzchni administracyjnej 105987ha.
Najwięcej 510,08ha znajduje się na terenie gminy Bartoszyce.
Średnio roczny rozmiar zadań realizowanych w lasach niepaństwowych przedstawia się następująco:
    - pozyskanie drewna        - 1800m3
    - odnowienia i zalesienia  -    15ha
    - pielęgnowanie upraw     -      5ha
    - czyszczenia wczesne     -     32ha
    - czyszczenia późne         -     10ha
    - trzebieże                        -     20ha
W ramach Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości od 2000 roku na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce zalesiono 1558 hektarów gruntów rolnych z tego:
    - 1175ha stanowiących własność osób fizycznych
    - 382ha stanowiących własność Skarbu Państwa