Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Ustawa o ochronie przyrody mówi, że pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce zarejestrowanych zostało 57 pomników przyrody. Są to przede wszystkim wiekowe dęby, lipy, modrzewie, jesiony oraz głazy, z najokazalszym, zwanym „Diabelskim Kamieniem" położonym w Bisztynku.  Bezpośrednio na terenie administrowanym przez Lasy Państwowe znajduje się 10 pomników określone jako pojedyncze drzewa oraz 1 grupa drzew i 1 aleja.